Froala WYSIWYG HTML Editor v3.2.2 (12 Sep 2020) + Keygen